INFORMACJA PWiK SP. Z O.O. W KNUROWIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11, tel.: 32 33 00 150, e-mail: pwik@knurow.com.pl.

2.    Od dnia 25.05.2018 r. jest możliwość kontaktowania się z inspektorem ochrony danych pod nr tel. 32 33 00 154 lub za pośrednictwem adresu pocztowego: 44-194 Knurów ul. Szpitalna 11 bądź elektronicznego: pwik@knurow.com.pl.

3.    Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych w szczególności:

       1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO* w celu:
       a) podjęcia działań przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, na żądanie osoby, której dane dotyczą
           lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane
           na formularzu wniosku o zawarcie umowy i wniosku o wydanie warunków technicznych). Podanie danych jest dobrowolne,
           lecz niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zawarcie umowy (art. 6 ust.1 lit.b).
       b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
       2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
           w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń i prowadzenia analiz jakości świadczonych usług.

4.    Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi związane
       z realizacją umowy oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

5.    Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo:

       1)    dostępu do treści danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia,
       2)    żądania usunięcia danych,
       3)    żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
       a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić
              prawidłowość tych danych,
       b)    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając
              w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
       c)    Administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
              której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
      d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących
             jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f),
      e)    do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne
             wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
      4)    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
      5)    sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na
             art. 6 ust. 1 lit. e) lub f),
      6)    zażądania zaprzestania przetwarzania,
      7)    przenoszenia danych,
      8)    do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.    Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  1) posprzedażowej obsługi Odbiorców usług (np. obsługi reklamacji),
  2) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych osobowych,
  3) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych
      lub rachunkowych).

                            

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50