Sekcja Uzgodnień i Warunków Technicznych

Zakres prac Sekcji TU
Sekcja Uzgodnień i Warunków Technicznych zajmuje się całokształtem spraw związanych   z projektowaniem, budową, modernizacją oraz remontem sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Knurów.
W szczególności zakres prac obejmuje:

 • wydawanie uzgodnień technicznych:
  - zapewnienia dostawy wody i odprowadzenia ścieków,
  - wydawania warunków technicznych włączenia się do sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej (wniosek do pobrania),
  - uzgodnienia koniecznej przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • uzgodnień branżowych:
  - uzgadniania przebiegu obcego  uzbrojenia,
  - aktualizacji map zasadniczych w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 •  opiniowanie projektów technicznych sieci i przyłączy:
  - wodociągowych ,
  - kanalizacji sanitarnej,
  - kanalizacji deszczowej.
 • opiniowanie projektów obiektów budowlanych,
 • wydawanie pozwoleń na włączenie się do sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK (wniosek do pobrania),
 • nadzory branżowe,
 • reprezentowanie Przedsiębiorstwa w naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,
 • opiniowanie projektu zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów,

Sekcja służy doradztwem i pomocą w sprawach związanych z realizacją budowy sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zakres prac Sekcji TU obejmuje ponadto:

 • prowadzenie ewidencji w zakresie gospodarki paliwowej i energetycznej,
 • opracowanie danych do sprawozdań technicznych i statystyk,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadowej,
 • monitorowanie i aktualizację urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych umieszczonych w pasach drogowych na terenie Gminy Knurów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50