O spółce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie powstało z podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku. Podział ten został przeprowadzony na mocy zarządzenie Wojewody Katowickiego nr 40/97 z dnia 28.02.1997 r.

PWiK w Knurowie przejęło wniesiony aportem majątek postawionego w stan likwidacji przez Zarząd Miasta Knurowa w grudniu 1997 r. przedsiębiorstwa komunalnego.

Akcjonariuszami Spółki byli: Gmina Knurów, Gmina Gierałtowice, Gmina Pilchowice.

Z dniem 18.06.2008 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Knurowie zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.06.2008 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało wpisane do KRS - Rejestru Przedsiębiorców pod nr: KRS 0000308355.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Knurów.

Spółka realizuje swoje zadania statutowe na podstawie decyzji Prezydenta miasta Knurów nr OG-0153/8a/2003 z dnia 13.01.2003 r. i zgodnie z Regulaminem zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Do zadań Spółki należy:

 • zakup i zapewnienie ciągłej dostawy wody pitnej wszystkim odbiorcom podłączonym do sieci wodociągowej,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • eksploatowanie, utrzymanie, remontowanie i modernizowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 • świadczenie usług dla ludności w zakresie:
  - wykonywania nowych sieci wodno-kanalizacyjnych,
  - remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  - udrażniania przewodów kanalizacyjnych,
  - opróżniania szamb.


Spółka eksploatuje majątek w skład którego wchodzi m.in.:

 • centralna oczyszczalnia ścieków FOCH III przy ulicy Rakoniewskiego,
 • stacja uzdatniania wody KWITEK,
 • 106 km sieci wodociągowej wraz z 5 przepompowniami,
 • 82,6 km sieci kanalizacyjnej (sanitarnej),
 • 8 tłoczni ścieków,
 • 2 przepompownie ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50