Ujęcie wody podziemnej Stacja Uzdatniania Wody "KWITEK" w Knurowie

Stacja Uzdatniania Wody "Kwitek" wraz z  ujęciem wody podziemnej zlokalizowana jest w północnej części Knurowa, w rejonie ul. Ks. Koziełka.

SUW "Kwitek"  obejmuje:

  • 2 studnie głębinowe odwiercone do głębokości 13 m,
  • budynek stacji uzdatniania wody,
  • zbiornik retencyjny o pojemności 400 m3,
  • budynek pompowni,- budynek rozdzielni elektrycznej.

Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje, obejmujące między innymi:

  • budowę 2 nowych studni głębinowych,
  • modernizację instalacji oraz urządzeń układu technologicznego stacji uzdatniania wody,
  • wymianę wodociągu dostarczającego wodę ze studni głębinowych do obiektu stacji,
  • uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ujęcia umożliwiają produkcję wody o wysokich parametrach jakościowych.

Obiekt stanowi ważny element systemu wodociągowego miasta. Jako jedyne ujęcie, niezależne od dostawcy zewnętrznego, stanowi strategiczne źródło zaopatrzenia w wodę. Zaspokaja około 12 % zapotrzebowania w wodę.
Umożliwia nie tylko dostawę wody dla wyznaczonych obszarów, ale również w sytuacjach awaryjnych pozwala na odciążenie podstawowego systemu zaopatrzenia w wodę miasta Knurów, jakim jest sieć magistralna GPW Katowice.

Przedsiębiorstwo prowadzi pobór wody podziemnej na podstawie pozwolenia wodno prawnego, wydanego przez Starostę Gliwickiego, decyzja znak WOŚ.6223-00014/10 z dnia 24 czerwca 2011 r. Pozwolenie obowiązuje do dnia 24.06.2021 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50