Centralna Oczyszczalnia Ścieków

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Foch III zlokalizowana w północno-wschodniej części miasta Knurów została oddana do eksploatacji w 1989 roku. Obsługuje ona mieszkańców osiedli Wojska Polskiego I i II, 1000-lecia, Redyna i Uchwała (ul. Sokola i Ogana), rejon ulic Księdza Koziełka, Wolności i Dworcowej.

Przeprowadzone zostały dwa etapy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków.
Pierwszy etap rozbudowy i modernizacji mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków zakończony w 2000 roku obejmował m.in. instalację nowych urządzeń w ramach istniejących obiektów (w tym również wykorzystanie nieczynnych obiektów oczyszczalni mechanicznej), wprowadzenie mechanicznego odwadniania osadu na prasie taśmowej oraz nowego układu pomiarów i sterowania. W I etapie modernizacji pozostawiono technologię oczyszczania ścieków realizowaną w komorze typu Carrousel.
W 2008 r. zakończono drugi etap rozbudowy i modernizacji,  który obejmował m.in. budowę nowych obiektów technologicznych, modernizację obiektów istniejących oraz zabudowę nowych urządzeń w obiektach istniejących.

W ramach Porządkowania Gospodarki Ściekowej Gminy Knurów, w 2015 r. zrealizowano inwestycję związaną z przebudową obiektów i montażem nowych urządzeń m.in. wybudowano układ higienizacji osadu.

Ścieki surowe z terenu Knurowa doprowadzane są do oczyszczalni rurociągiem tłocznym z tłoczni TS01 przy ul. Wilsona, kanałem grawitacyjnym jak również dowożone są ścieki do stacji zlewczej taborem asenizacyjnym.
Dopływające do oczyszczalni ścieki surowe w pierwszej kolejności podlegają oczyszczaniu mechanicznemu. Następnie po wstępnym oczyszczeniu, ścieki wpływają do komory defosfatacji skąd odpływające ścieki rozdzielane są na trzy strumienie skierowane odpowiednio do reaktora biologicznego starego i dwóch reaktorów biologicznych nowych z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym.
Ścieki po przejściu przez reaktory odpływają poprzez komory pomiarowe i komorę rozdziału do osadników wtórnych skąd ścieki oczyszczone poprzez koryto pomiarowe odprowadzane są do odbiornika. Koagulant do usuwania fosforu ze ścieków dozowany jest w komorze rozdziału.
Osad wydzielony w osadniku wtórnym pompowany jest jako osad nadmierny do zagęszczaczy osadu, skąd transportowany jest do zbiornika osadu, a następnie do stacji odwadniania osadu w celu dalszej obróbki. Natomiast reszta zawracana jest jako osad nadmierny do części biologicznej.
Część ścieków oczyszczonych wykorzystywana jest do zasilania w wodę stacji zlewczej, pras do odwadniania osadu i separatora piasku.
 
Obecnie w procesie oczyszczania ścieków wykorzystywane są następujące obiekty technologiczne:

 • pompownia ścieków surowych,
 • budynek krat z urządzeniem do separacji piasku, w skład wchodzą: dwie kraty mechaniczne schodkowe, dwie prasopłuczki skratek i separator-płuczka piasku,
 • piaskownik - dwukomorowy, poziomy,
 • komora defosfatacji,
 • trzy reaktory napowietrzania z osadem czynnym w których zachodzą procesy symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji,
 • dwa osadniki wtórne radialne,
 • pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
 • dwa zagęszczacze osadu,
 • zbiornik osadu - zaadaptowano nieczynną pompownię osadu oczyszczalni FOCH II,
 • budynek prasy do odwadniania osadu - z prasą o wydajności 6-15 m3/h oraz z prasą wydajności 4-6 m3/h z urządzeniami:
  - 2 x pompa podająca osad,
  - 1 x sprężarka,
  - automatyczna stacja do roztwarzania i dozowania polielektrolitu,
 • układ higienizacji osadu z urządzeniami:
  - 4 x przenośnik osadu,
  - 1 x przenośnik wapna,
  - 1 x mieszarka osadu z wapnem,
  - 1 x silos magazynowy wapna.
 • stacja dozowania reagentów.

Oczyszczalnia wyposażona jest  w urządzenia pomiarowe pozwalające na określenie ilości odprowadzanych ścieków. Przeprowadzane są także systematyczne badania stężeń zanieczyszczeń przed i za oczyszczalnią.
W oczyszczalni wdrożony jest system automatycznego monitorowania i sterowania urządzeniami technologicznymi z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50