Dział Ścieków

Dział Ścieków zajmuje się zapewnieniem bieżącego i nieprzerwanego odbioru ścieków bytowych od mieszkańców Knurowa i innych podmiotów gospodarczych.

Realizacja zadań Działu Ścieków obejmuje:
- eksploatację, remonty, wymianę sieci kanalizacji sanitarnej,
- wykonywanie usług zewnętrznych związanych z  czyszczeniem, udrażnianiem, monitoringiem przyłączy, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wywozem nieczystości płynnych,
- nadzór w systemie ciągłym zabudowanych tłoczni i pompowni ścieków,
- eksploatację oczyszczalni ścieków Foch III,
- prowadzenie dokumentacji związanej z Działem Ścieków.

W ramach eksploatacji utrzymywane są następujące obiekty:
- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Foch III przy ul. Rakoniewskiego,
- 8 tłoczni ścieków,
- 2 pompownie ścieków,
- 8 separatorów substancji ropopochodnych,
- 82,59 km sieci kanalizacji sanitarnej,
- 15,75 km sieci kanalizacji deszczowej.

Nad utrzymaniem sieci w ruchu, czyli zapewnieniem jej pełnej drożności i przepustowości, pracują brygady pracowników Działu Ścieków, które mają do dyspozycji:
- samochód Man do hydrodynamicznego czyszczenia sieci i usuwania osadów ze studni,
- samochód Mercedes Sprinter do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji,
- samochód Mercedes Sprinter z zestawem do monitoringu sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
- przenośną kamerę do monitoringu przyłączy,
- urządzenie zadymiające do kontroli szczelności przyłączy kanalizacyjnych.

W systemie sieci kanalizacyjnej pracuje osiem tłoczni ścieków i dwie przepompownie. Dane
z pracy pomp (przepływy ściekowe) przekazywane są przez GPS do dyspozytorni oczyszczalni ścieków, co pozwala służbom technicznym na natychmiastową reakcję w przypadku występowania awarii.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50