Dział Wody

Dział Wody zajmuje się zapewnieniem ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości dla mieszkańców Knurowa.

Realizacja zadań obejmuje następujące kategorie:

I.    Eksploatacja sieci wodociągowej.

 1. Utrzymywanie przewodów, uzbrojenia i urządzeń wodociągowych w ciągłej sprawności technicznej:
  - przegląd, kontrola urządzeń zabudowanych na sieci (zbiorników, reduktorów ciśnienia),
  - przegląd uzbrojenia sieci (zasuw, hydrantów),
  - zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed uszkodzeniem.

 2. Badanie jakości wody dostarczanej do odbiorców i zapewnienie jej odpowiednich właściwości:
  - prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody w wyznaczonych punktach sieci zgodnie z harmonogramem badań zatwierdzonym przez Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach.

 3. Prowadzenie monitoringu sieci wodociągowej:
  - okresowy pomiar parametrów ciśnienia, przepływu za pomocą mobilnych rejestratorów w celu utrzymania optymalnego rozkładu ciśnień, zmniejszenia strat wody w sieci,
  - lokalizacja awarii wodociągowych z wykorzystaniem czujników akustycznych PERMALOG.

 4. Roboty naprawcze:
  - usuwanie awarii wodociągowych,
  - odtworzenie nawierzchni chodników, terenów zielonych po zakończeniu prac wodociągowych,
  - płukanie sieci wodociągowej po wykonaniu niezbędnych napraw.


II.    Wymiana oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowych:

 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla prac związanych z wymianą oraz budową sieci wodociągowej,
 2. Przygotowanie oraz realizacja prac związanych z wymianą oraz budową sieci i przyłączy wodociągowych,
 3. Prowadzenie procesu budowy.


III.    Gospodarka wodomierzowa:

 1. Prace związane z wymianą oraz zabudową wodomierzy,
 2. Monitoring przyłączy wodociągowych w celu optymalnego doboru urządzeń pomiarowych.


IV.    Eksploatacja stacji uzdatniania wody podziemnej - SUW "Kwitek".

 1. Kontrola pracy urządzeń do ujmowania, uzdatniania i dostawy wody,
 2. Eksploatacja urządzeń stacji uzdatniania zgodnie z instrukcją użytkowania,
 3. Utrzymanie wszystkich urządzeń w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
 4. Wykonywanie pomiarów i badań na ujęciu, prowadzenie książki eksploatacji,
 5. Utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i technicznym obiektów budowlanych stacji,
 6. Prowadzenie prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zielonych,
 7. Usuwanie awarii sieci oraz instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej obiektów stacji.
 8. Okresowe czyszczenie zbiornika wody, studni głębinowych,
 9. Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej,
 10. Prowadzenie dokumentacji obsługi pompowni, stacji uzdatniania.


V.    Eksploatacja pompowni wody.

 1. Kontrola pracy urządzeń pompowni wody,
 2. Eksploatacja pompowni zgodnie z instrukcją użytkowania,
 3. Prowadzenie remontów sieci, instalacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych,
 4. Usuwanie awarii sieci oraz instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej obiektów pompowni,
 5. Prowadzenie prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zielonych pompowni,
 6. Wykonywanie remontów budowlanych obiektów pompowni wody,
 7. Okresowe czyszczenie zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy pompowniach wody,
 8. Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej,
 9. Prowadzenie dokumentacji obsługi pompowni.


VI.    Dokumentacja techniczna dotycząca zagadnień wodociągowych.

 1. Przygotowanie wytycznych niezbędnych do wydania warunków technicznych przyłączenia  do sieci wodociągowej,
 2. Opiniowanie dokumentacji projektowej sieci oraz przyłączy wodociągowych,
 3. Udział w przygotowaniu uzgodnień branżowych z właścicielami infrastruktury technicznej,
 4. Kosztorysowanie robót budowlanych,
 5. Prowadzenie nadzorów branżowych,
 6. Odbiór techniczny oraz pełnienie nadzoru nad realizacją nowych przyłączy wodociągowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50