Jesteś tutaj: PWiK sp. z o.o.Przetargi
  • Zamówienia sektorowe
  • Zamówienia sektorowe podprogowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, że będąc zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzi działalność sektorową określoną w art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy.

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE:
Stosownie do treści art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, PWiK sp. z o.o. w Knurowie udzielając zamówień sektorowych stosuje przepisy szczególne określone w rozdziale 5, dział III ustawy, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE PODPROGOWE:
Zamówienia sektorowe, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania, których podstawę stanowi kodeks cywilny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej kwoty o których mowa wyżej wynoszą:
- dla dostaw i usług: 428 000 euro;
- dla robót budowlanych: 5 350 000 euro.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50