Jesteś tutaj: PWiK sp. z o.o.Przetargi
  • Zamówienia sektorowe
  • Zamówienia sektorowe podprogowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, że będąc zamawiającym, o którym mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych prowadzi działalność sektorową określoną w art. 5 ust. 4 pkt 1).

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE:
PWiK sp. z o.o. w Knurowie udzielając zamówień sektorowych stosuje przepisy szczególne określone w dziale V ustawy, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE PODPROGOWE:
Zamówienia sektorowe, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania, których podstawę stanowi kodeks cywilny.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, kwoty o których mowa wyżej wynoszą:
- dla dostaw i usług: 443 000 euro;
- dla robót budowlanych: 5 538 000 euro.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50